Интердисциплинарни научни часопис

Број 2/2023, април-јун

2/2023, април-јун Импресум
2/2023, април-јун Садржај Војног дела 2/2023
2/2023, април-јун Морална димензија војне униформе Драган Ж. Станар
2/2023, април-јун Политика неутралности и улагања у систем одбране Слободан М. Радојевић, Милена Н. Кнежевић, Драган Ј. Бојанић
2/2023, април-јун Терористички напади на средства јавног превоза Марко З. Петровић
2/2023, април-јун Европски и домаћи правни оквири супротстављања дигиталној димензији родно заснованог насиља Ирис Бјелица Влајић
2/2023, април-јун Етичко-моралне димензије агресије НАТО на Савезну Републику Југославију Зоран Р. Пешић
2/2023, април-јун Moral Dimension of Military Uniform Dragan Ž. Stanar
2/2023, април-јун The Policy of Neutrality and Investment in the Defence System Slobodan M. Radojević, Milena N. Knežević, Dragan J. Bojanić
2/2023, април-јун Terrorist Attacks on Public Transport Marko Z. Petrović
2/2023, април-јун The European and National Legal Frameworks for Combating the Digital Dimension of Gender-based Violence Iris Bjelica Vlajić
2/2023, април-јун The Ethical and Moral Dimensions of the NATO Aggression against the Federal Republic of Yugoslavia Zoran R. Pešić
2/2023, април-јун Исправка
2/2023, април-јун Импресум
Занимљиви чланци