Интердисциплинарни научни часопис

Број 3/2023, јул-септембар

3/2023, јул-септембар Импресум
3/2023, јул-септембар Садржај Војног дела 3/2023
3/2023, јул-септембар Инстант рат у теорији умреженог друштва Срђан Старчевић, Мирјана Миленковић
3/2023, јул-септембар Компаративна анализа трошкова система одбране Републике Србије и земаља чланица НАТО-а Милан Михајловић, Јелена Пековић, Иван Вељковић
3/2023, јул-септембар Савремени изазови безбедности и њихов утицај на раст војне потрошње и буџета за развој и набавку наоружања и војне опреме Ненад М. Милорадовић
3/2023, јул-септембар Анализа доследности употребе појмова „урбани простор” и „насељено место” у стратегијско-доктринарним документима Војске Србије од 2010. године Винко Жнидаршич, Дарко Лукић, Никола Крунић
3/2023, јул-септембар Друштвени аспекти насиља и улога медија – између осуде и апологије Милован Суботић, Милош Миленковић
3/2023, јул-септембар Instant War in the Theory of Network Society Srđan Starčević, Mirjana Milenković
3/2023, јул-септембар The Comparative Analysis of the Defence System Costs of the Republic of Serbia and the NATO Member States Milan Mihajlović, Jelena Peković, Ivan Veljković
3/2023, јул-септембар Contemporary Security Challenges and Their Impact on the Increase of the Military Spending and the Budget for the Development and Procurement of Weapons and Military Equipment Nenad M. Miloradović
3/2023, јул-септембар The Analysis of the Consistency of the Use of the Terms ”Urban Area” and ”Populated Place” in the Strategic and Doctrinal Documents of the Serbian Armed Forces Since 2010 Vinko Žnidaršič, Darko Lukić, Nikola Krunić
3/2023, јул-септембар The Social Aspects of Violence and the Media Role – between Condemnation and Apology Milovan Subotić, Miloš Milenković
3/2023, јул-септембар Импресум