Интердисциплинарни научни часопис

Број 1/2024, јануар-март

1/2024, јануар-март Импресум
1/2024, јануар-март Садржај Војног дела 1/2024
1/2024, јануар-март Mодел за одређивање компетенција експерата у области војних наука Душко З. Тешић, Дарко И. Божанић
1/2024, јануар-март Развој предмета истраживања војне психологије као научне дисиплине (1947–2022) Анита С. Пешић, Јан Ј. Марчек
1/2024, јануар-март Један приступ компарацији командних места тактичких јединица Војске Србије и страних оружаних снага Ненад В. Ковачевић, Тина М. Ковачевић, Винко Р. Жнидаршич
1/2024, јануар-март Ко управља Источном Европом, управља светом – да ли је геополитика објашњење рата у Украјини? Мирјана С. Докмановић
1/2024, јануар-март Употреба вештачке интелигенције у савременим оружаним сукобима Ивана З. Зиројевић
1/2024, јануар-март Упутство за ауторе
1/2024, јануар-март Model for determining competences of experts in the field of military science Duško Z. Tešić, Darko I. Božanić
1/2024, јануар-март Development of the research subject of military psychology as a scientific discipline (1947-2022) Anita S. Pešić, Jan J. Marček
1/2024, јануар-март One approach to comparing command posts of tactical units in the Serbian Armed Forces and foreign armed forces Nenad V. Kovačević, Tina M. Kovačević, Vinko R. Žnidaršič
1/2024, јануар-март Who Rules East Europe Commands the World – Is Geopolitics the Answer to the War in Ukraine? Mirjana S. Dokmanović
1/2024, јануар-март The use of artificial intelligence in modern armed conflicts Ivana Z. Zirojević
1/2024, јануар-март Instructions for Authors
1/2024, јануар-март Импресум