Интердисциплинарни научни часопис

Тематска област


Војно дело је двојезични (српско/енглески) научни часопис из области друштвених наука и служи као отворени форум за публиковање и стимулисање иновативног размишљања и критичку размену искустава о свим аспектима и нивоима безбедности и одбране, у националном и међународном домену. Часопис Војно дело је покренут 1948. године, а у фебруару 1949. године објављен је први број као издање Министарства народне одбране ФНР Југославије. Почевши од 2020. године, издавач часописа је Институт за стратегијска истраживања Универзитета одбране у Београду.
Војно дело је часопис који промовише резултате научно истраживачког рада из области војних наука, али и резултате научно истраживачког рада из безбедности, права, економије и политичких наука. Радови који нису из области наведених наука морају садржати конотацију одбране и/или безбедности. Приоритетне тематске целине Војног дела су геополитички процеси, стратешко окружење и стратешки актери, глобална, регионална и национална безбедност, систем одбране и војна делатност.
Часопис објављује претходно необјављене радове: оригиналне научне радове, прегледне радове, осврте и приказе књига. Радови се објављују на српском/енглеском језику, са резимеима на српском/енглеском језику. Часопис излази четири пута годишње, доступан је у режиму отвореног приступа и не наплаћује никакве трошкове објављивања. Захваљујући стеченом угледу, читалачка публика обухвата бројне представнике академске заједнице, научних института, факултета и универзитета. Војно дело се индексира у домаћим и страним научним базама података.
 
Кључне речи
1) Војне науке
2) Менаџмент
3) Науке безбедности
4) Правне науке
5) Политичке науке
6) Економске науке