Интердисциплинарни научни часопис

Етичност публиковања


Разрешавање неетичких поступака

Сваки појединац или институција могу да у било ком тренутку уреднику или уредништву пријаве сазнања о кршењу етичких стандарда и другим неправилностима и да о томе доставе веродостојне информације/доказе ради покретања истраге. Поступак провере изнетих доказа одвија се на следећи начин:
 • главни уредник доноси одлуку о покретању истраге;
 • током тог поступка сви докази се сматрају поверљивим материјалом и предочавају само оним лицима која су директно обухваћена случајем;
 • осумњиченим лицима пружа се прилика да одговоре на изнете оптужбе;
 • ако се утврди да је заиста дошло до неправилности, оцењује се да ли је реч о мањем прекршају или грубом кршењу етичких стандарда.
Мањи прекршаји, без последица по интегритет рада и часописа, на пример када је реч о неразумевању или погрешној примени публицистичких стандарда, разрешавају се у директној комуникацији с ауторима и рецензентима, без укључивања трећих лица, на неки од начина нпр.:
 • ауторима и рецензентима се упућује писмо упозорења;
 • објављује се исправка рада, нпр. у случају када се са списка референци изоставе извори који су у самом тексту цитирани на прописан начин;
 • објављује се ератум, нпр. ако се испостави да је грешка настала омашком уредништва.
У случају грубог кршења етичких стандарда, главни уредник може да предузме различите мере:
 • објављује саопштење или уводник у ком се случај описује;
 • службено обавештава афилијативну организацију аутора/рецензента;
 • повлачи објављени рада на начин описан под Повлачење радова;
 • изриче забрану објављивања у часопису на одређени временски период;
 • предочава случај надлежним организацијама и регулаторним телима ради предузимања мера из њихове надлежности.
Ове мере се могу примењивати појединачно или истовремено. У процесу разрешавања случаја по потреби се консултују релевантне експертске организације, тела или појединци.

Приликом разрешавања етички спорних поступака уредништво се руководи смерницама и Комитета за етику публиковања (COPE).
 
Спречавање плагијаризма

Војно дело не објављује плагиране радове. Уредништво полази од става да је плагирање, односно преузимање туђих идеја, речи или других облика креативног доприноса и њихово представљање као својих, грубо кршење научне и издавачке етике. Плагирање може да укључује и кршење ауторских права, што је законом кажњиво.

Плагирање обухвата:
 • дословно (реч по реч) или готово дословно преузимање или смишљено, ради прикривања извора, парафразирање делова текстова других аутора без јасног назначавања извора, на начин описан под Одговорности аутора;
 • копирање једначина, података или табела из других докумената без правилног назначавања извора или без дозволе изворног аутора или носиоца ауторског права.
Рукопис у коме се утврде јасне индиције плагијаризма биће аутоматски одбијен. У случају да се плагијаризам открије у већ објављеном раду, рад ће бити опозван (повучен) у складу са процедуром описаном под Повлачење радова.

Ради спречавања плагијата у часопису рукописи се подвргавају провери уз помоћ система iThenticate/CrossRef у оквиру сервиса SCIndeks Asistent.

Резултате добијене провером верификује уредништво часописа у складу са смерницама и препорукама Комитета за етику публиковања (COPE).
 
Политика повлачења

У случају кршења права издавача, носилаца ауторских права или самих аутора, објављивања истог рукописа у више часописа, лажног ауторства, плагијата, манипулације подацима у циљу преваре или било које друге злоупотребе, објављени рад се мора опозвати.

Рад се може опозвати и зато да би се исправиле озбиљне и бројне омашке које није могуће обухватити објављивањем исправке. Опозив објављује главни уредник или аутор(и) или обе стране споразумно.

Опозив има облик засебног рада који се приказује у садржају свеске и уреднички класификује као Опозив или Ретракција. У СЦИндексу као матичној бази пуног текста успоставља се двосмерна веза (HTML линк) између оригиналног рада и ретракције. Оригинални рад се и даље чува у неизмењеном облику, с тим да се воденим жигом на PDF документу на свакој страници означава да је чланак повучен.

Опозиви се публикују према захтевима COPE-а разрађеним од стране ЦЕОН-а као издавача базе у којој се часопис примарно индексира.

Сукоб интереса

Војно дело се придржава политике о сукобу интереса коју препоручују COPE и/или друга међународна регулаторна тела (ICMJE, EASE). Аутори су обавезни да се о сукобу интереса изјасне у Изјави о сукобу интереса. У Изјави аутори су дужни да наведу:

1) тврдњу о свим потенцијалним сукобима интереса за сваког именованог аутора релевантним за садржај чланка или тврдњу да таквих конфликта немају;
2) тврдњу о начину на који је чланак финансиран, конкретно о финансирању, делимичном или укупном, од стране неке компаније или, пак, тврдњу да такве умешаности није било; 
3) свеобухватно објашњење улоге спонзора у припреми чланка ако је чланак спонзорисан, било у целини, било делимично.

Сагласност о објављивању информација

Аутори радова који се публикују у часопису Војно дело су дужни да покажу да са подацима о појединцима који учествују у њиховим студијама поступају поштујући највиши ниво поверења и дискреције. Стога је неопходно да аутори добију писмени информисани пристанак од свих пацијената укључених у студију. Студија ипак може бити објављена без изричитог пристанка када су истовремено испуњена следећа три услова: да је информација од великог значаја за јавно здравље, да би пристанак појединца било необично тешко добити и да разуман појединац не би имао приговор на њено објављивање.

Људска и животињска права

У чланцима који извештавају о експериментима на људима, аутори треба да наведу да ли су примењене процедуре биле у складу са етичким стандардима надлежног комитета за експериментисање на људима (институционалним и националним), као и са Хелсиншком декларацијом из 1975. године, ревидираном 2013.

У чланцима који извештавају о експериментима на животињама, аутори треба да наведу да ли су процедуре биле у складу са националним или међународним смерницама. Процедуре би требало да одобри одговарајући етички комитет, ако такав постоји. Изјава о усклађености са релевантним смерницама (Директива 2010/63/ЕУ у Европи) и/или етичко одобрење мора се доставити уз рукопис. Студије морају укључити прихваћене норме најбоље ветеринарске праксе у вези са жртвовањем животиња.