Интердисциплинарни научни часопис

Војни капацитети Европске Уније – тешкоће и перспективе

Војни капацитети Европске Уније – тешкоће и перспективе

аутор: Дејана М. Вукчевић

Ураду се анализирају војни капацитети Европске уније, као значајан елемент кредибилитета заједничке безбедносне и одбрамбене по-литике ЕУ (ЗБОП). Разматра се развој ових капацитета, те основне тешко-ће које прате операционализацију ових капацитета, као и перспективе њи-ховог даљег развоја. Да ли је међувладин приступ у области [...]

Приказ књиге Војна организација Србије Саве Грујићa

аутор: Горан Д. Матић

У политичкој, економској, војној и другој стручној литературу веома често се пише и расправља о политичком, економском,правном и другом светском поретку, али се веома ретко или се уопште не говори о [...]

Имплементација ризика код евалуације инвестиционих пројеката

аутор: Томислав Д. Брзаковић, Данијела М. Динчић и Сузана М. Динчић

Војни поредак, као и сваки други који обликује људска стварност, променљив је, како по времену трајања, тако и по структури. Обично се обликује у неком великом светском рату, када једне војне силе нестају, а [...]

Швајцарско председавање ОЕБС-ом 2014. – „Безбедносна заједница у служби грађана“

аутор: Heidi Grau i Hans Georg Lüber

Недавни биполарни замењен је униполарним светским војним поретком. Од 1991. године, наиме, светском војно-политичком сценом доминира само једна земља – Сједињене Америчке Државе и једини преостали [...]

Геополитика Републике Турске

аутор: Момчило Сакан

Светски војни поредак може да представља само једна земља са својим савезницима када говоримо о униполарном светском војном поретку. У том случају та земља доминира светском војном/војно-политичком сценом и на [...]

Резиме најновијег броја

2/2015 (март-април)

Ураду се анализирају војни капацитети Европске уније, као значајан елемент кредибилитета заједничке безбедносне и одбрамбене по-литике ЕУ (ЗБОП). Разматра се развој ових капацитета, те основне тешко-ће које прате операционализацију ових капацитета, као и перспективе њи-ховог даљег развоја. Да ли је међувладин приступ у области безбедносне и одбрамбене политике ЕУ препрека развоју војних капацитета ЕУ? У којој мери постоји усклађеност између „војних" надлежности Уније и национал-них специфичности? Циљ рада је да одговори на ова питања.

У првом делу анализира се институционализација безбедносне и одбрамбене политике ЕУ, која подразумева како оснивање посебних политичко-војних структура задужених за процес доношења одлука у оквиру ове политике, тако и усвајање посебних циљева ради развоја војних капацитета ЕУ. У другом делу рада анализирају се основне те-шкоће у операционализацији војних капацитета ЕУ, које се односе на ефикасност процедура одлучивања, недостатак стратешких капаците-та, неусклађеност националних реформи у погледу модернизације војних снага и дуплирање националних програма који се односе на војну опрему. У трећем делу разматрају се перспективе развоја вој-них капацитета еУ у светлу смањења војних буџета држава чланица ЕУ. Закључује се да се постепена еволуција безбедносне и одбрам-бене политике ЕУ може сагледати као подстицај за усаглашавање на-пора држава чланица у области развоја војних капацитета ЕУ.

Кључне речи: војни капацитети ЕУ, заједничка безбедносна и од-брамбена политика ЕУ (ЗБОП), борбене групе, командна структу-ра, стратешки капацитети