Интердисциплинарни научни часопис

Број 3/2021, јул-септембар

3/2021, јул-септембар Импресум
3/2021, јул-септембар Садржај Војног дела 3/2021
3/2021, јул-септембар Реч приређивача Срђан Старчевић, Срђан Благојевић
3/2021, јул-септембар Уводник: Војска, закон и суверенитет Јован Бабић
3/2021, јул-септембар Филозофско поимање државне власти (друштвене моћи) и војске (оружане силе) Илија Кајтез
3/2021, јул-септембар Међуоднос политике и војске у рату Момчило Сакан
3/2021, јул-септембар Мир као сврха војске Драган Станар
3/2021, јул-септембар Војска Србије каo чинилац међународне сарадње и евроинтеграција Ирис Бјелица Влајић
3/2021, јул-септембар Нова медијска стратегија Војске Србије као инструмент меке моћи Ненад Перић, Мирослав Митровић
3/2021, јул-септембар Савремени односи између државне власти и војске из угла науке о политици Неђо Даниловић
3/2021, јул-септембар Војне клике у српској стратешкој култури 20. века Вељко Благојевић, Дејан Петровић
3/2021, јул-септембар Контрола буџета у функцији цивилне демократске контроле војске у Републици Србији Милена Кнежевић, Србољуб Николић, Александар Нешевски
3/2021, јул-септембар Аутономија војне професије као услов цивилне демократске контроле војске и остваривања основне друштвене улоге војске Срђан Старчевић, Срђан Благојевић
3/2021, јул-септембар The Word of the Editor Срђан Старчевић, Срђан Благојевић
3/2021, јул-септембар Editorial: The Military, Law and Sovereignty Јован Бабић
3/2021, јул-септембар Philosophical Concept of the State Power (Social Power) and the Military (the Armed Force) Илија Кајтез
3/2021, јул-септембар The Interrelationship between Politics and the Military in War Момчило Сакан
3/2021, јул-септембар Peace as the Purpose of the Military Драган Станар
3/2021, јул-септембар The Serbian Armed Forces as a Factor of International Cooperation and Eurointegration Ирис Бјелица Влајић
3/2021, јул-септембар The New Media Strategy of the Serbian Armed Forces as an Instrument of Soft Power Ненад Перић, Мирослав Митровић
3/2021, јул-септембар Contemporary Relations between the State Power and the Armed Forces from the Perspective of Political Science Неђо Даниловић
3/2021, јул-септембар Military Cliques in the Serbian Strategic Culture of the 20th Century Вељко Благојевић, Дејан Петровић
3/2021, јул-септембар The Budget Control in the Function of the Civil and Democratic Control of the Armed Forces in the Republic of Serbia Милена Кнежевић, Србољуб Николић, Александар Нешевски
3/2021, јул-септембар The Autonomy of the Military Profession as a Condition for Civil and Democratic Control of the Military and the Fulfillment of the Main Social Role of the Military Срђан Старчевић, Срђан Благојевић
3/2021, јул-септембар Задњи импресум