Интердисциплинарни научни часопис

Број 2/2022, април-јун

2/2022, април-јун Импресум
2/2022, април-јун Садржај
2/2022, април-јун Теоријско-методолошка анализа изазова, ризика и претњи у савременој теорији националне безбедности Драган Бојанић
2/2022, април-јун Информациона димензија безбедносног окружења – основна обележја Милан Миљковић, Драган Јевтић, Слободан Стојичевић
2/2022, април-јун Теоријско-методолошки проблеми дефинисањa појма „оружанe побунe” као сложеног облика политичког насиља Бојан Кузмановић, Срђан Благојевић
2/2022, април-јун Подела Косова и Метохије: реалност или заблуда? Душан Пророковић
2/2022, април-јун Изазови војних операција у урбаном подручју Драгиша Јуришић
2/2022, април-јун Издаци и расходи за потребе одбране Републике Србије са посебним освртом на време пандемије COVID-19 Милена Кнежевић
2/2022, април-јун The Theoretical and Methodological Analysis of Challenges, Risks and Threats in Modern Theory of National Security Dragan Bojanić
2/2022, април-јун The Basic Properties of the Information Dimension of the Security Environment Milan Miljković, Dragan Jevtić, Slobodan Stojičević
2/2022, април-јун The Theoretical and Methodological Problems of Defining the Concept of “Insurgency” as a Complex Form of Political Violence Bojan Kuzmanović, Srđan Blagojević
2/2022, април-јун The Partition of Kosovo and Metohija: Reality or Delusion? Dušan Proroković
2/2022, април-јун The Challenges of Military Operations in Urban Areas Dragiša Jurišić
2/2022, април-јун The Defence Expenditure and Spending of the Republic of Serbia with Special Reference to the COVID-19 Pandemic Period Milena Knežević
2/2022, април-јун Исправка