Интердисциплинарни научни часопис

Број 2/2021, април-јун

2/2021, април-јун Импресум
2/2021, април-јун Садржај Војног дела 2/2021
2/2021, април-јун Модел идентификације чинилаца мотивације за рад професионалних припадника Војске Србије и њиховог хијерархијског устројства Милан Ковачевић
2/2021, април-јун Утицај Заједничке безбедносне и одбрамбене политике Европске уније на безбедност Републике Србије Александар Думић, Митар Ковач
2/2021, април-јун Тројни однос: друштво, војска и цивилна власт у контексту политичке транзиције – случај Сирије Јелисавета Благојевић
2/2021, април-јун Бaтаљонске тактичкe групe оружаних снага Руске Федерације у измењеној физиономији савремених сукоба Мирослав Митровић, Драган Бојанић
2/2021, април-јун Прилог моделовању прорачуна оперативних трошкова система одбране Влада Митић, Радиша Саковић, Митар Ковач
2/2021, април-јун Model of Identification of Motivational Factors for Work of the Serbian Armed Forces Professional Members and Their Hierarchical Organization Милан Ковачевић
2/2021, април-јун The Impact of the Common Security and Defence Policy of the European Union on the Security of the Republic of Serbia Александар Думић, Митар Ковач
2/2021, април-јун Triple Relations: the Society, Armed Forces and Civil Authority in the Context of Political Transition – the Case of Syria Јелисавета Благојевић
2/2021, април-јун Battalion Tactical Groups of the Russian Armed Forces in the Altered Physiognomy of Modern Conflicts Мирослав Митровић, Драган Бојанић
2/2021, април-јун Paper on the Modelling of Operational Costs Calculation in the Defence System Влада Митић, Радиша Саковић, Митар Ковач
2/2021, април-јун Задњи импресум