Интердисциплинарни научни часопис

Број 5/2022, децембар

5/2022, децембар Импресум
5/2022, децембар Садржај Војног дела 5/2022
5/2022, децембар Заједничка безбедносна и одбрамбена политика Европске уније и спремност Републике Србије за интеграцију Ненад Цветковић
5/2022, децембар Критика универзалности израза меке моћи са станoвишта мале државе Мирослав Митровић
5/2022, децембар Управљање системом цивилне одбране Републике Србије – стање и проблеми Милица Младеновић, Ненад Комазец
5/2022, децембар Унапређење финансијског управљања и контроле у Министарству одбране Републике Србије Милан Милуновић, Милена Кнежевић, Никола Ковачевић
5/2022, децембар Организационе и функционалне разлике у управљању људским ресурсима у Министарству одбране и Министарству унутрашњих послова Републике Србије Катарина Томашевић
5/2022, децембар Теоријска заснованост брендирања Војске Србије Александар Петровић
5/2022, децембар Образовање као аспект меке моћи у решавању косовско-метохијског проблема Ивана Лукнар
5/2022, децембар Common Security and Defence Policy of the European Union and Readiness of the Republic of Serbia for Integration Nenad Cvetković
5/2022, децембар The Criticism of the Universal Expression of Soft Power from the Point of View of a Small State Miroslav Mitrović
5/2022, децембар The Management of the Civil Defence System of the Republic of Serbia – Situation and Problems Milica Mladenović, Nenad Komazec
5/2022, децембар The Improvement of the Financial Management and Control in the Ministry of Defence of the Republic of Serbia Milan Milunović, Milena Knežević, Nikola Kovačević
5/2022, децембар The Organizational and Functional Differences in Human Resources Management in the Ministry of Defence and the Ministry of Interior of the Republic of Serbia Katarina Tomašević
5/2022, децембар The Theoretical Basis of the Branding of the Serbian Armed Forces Aleksandar Petrović
5/2022, децембар Education as an Aspect of Soft Power in Solving the Kosovo-Metohija Problem Ivana Luknar
5/2022, децембар List of External Associates - Authors for Reviewing Papers for the Publication of the Journal Vojno delo in 2022
5/2022, децембар Списак спољних сарадника – аутора за рецензирање текстова за потребе издавања часописа Војно дело у 2022. години