Садржај Војног дела 1/2024

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Садржај Војног дела 1/2024

 

 1. Mодел за одређивање компетенција експерата у области војних наука Душко З. Тешић, Дарко И. Божанић
 2. Развој предмета истраживања војне психологије као научне дисиплине (1947–2022) Анита С. Пешић, Јан Ј. Марчек
 3. Један приступ компарацији командних места тактичких јединица Војске Србије и страних оружаних снага Ненад В. Ковачевић, Тина М. Ковачевић, Винко Р. Жнидаршич 
 4. Ко управља Источном Европом, управља светом – да ли је геополитика објашњење рата у Украјини? Мирјана С. Докмановић
 5. Употреба вештачке интелигенције у савременим оружаним сукобима Ивана З. Зиројевић
 6. Упутство за ауторе
Content
 1. Model for determining competences of experts in the field of military science Duško Z. Tešić, Darko I. Božanić
 2. Development of the research subject of military psychology as a scientific discipline (1947-2022) Anita S. Pešić Jan J. Marček
 3. One approach to comparing command posts of tactical units in the Serbian Armed Forces and foreign armed forces Nenad V. Kovačević, Tina М. Kovačević, Vinko R. Žnidaršič
 4. Who Rules East Europe Commands the World – Is Geopolitics the Answer to the War in Ukraine? Mirjana S. Dokmanović
 5. The use of artificial intelligence in modern armed conflicts Ivana Z. Zirojević
 6. Instructions For Authors

Преузмите цео чланак у ПДФ формату