Поузданост и факторска ваљаност конструисане скале за процену задовољства послом професионалних војника Војске Србије

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Поузданост и факторска ваљаност конструисане скале за процену задовољства послом професионалних војника Војске Србије

Дејан Ж. Николић

Циљ овог истраживања јесте провера поузданости и факторске ваљаности конструисане скале за процену задовољства послом професионалних војника. Конструисана скала обухвата седам субскала. Иницијална верзија упитника садржала је укупно 49 ставки, укључујући пет социодемографских питања. Емпиријска провера је обухватила узорак од 157 професионалних војника Гарде. Анализа метријских карактеристика, поузданост ставки и субскала, као и факторска ваљаност теоријски претпостављене скале за процену задовољства послом професионалних војника, извршена је анализом унутрашње сагласности субскала и факторском анализом. Након извршених анализа добијена је скала која садржи 33 ставкe. Факторска анализа је понудила 7 фактора, са објашњених 70,945% варијансе. Утврђена је задовољавајућа поузданост емпиријски добијених субскала: примања (5 ставки; α=0,840), руководилац (5 ставки; α=0,897), степен оптерећења (4 ставкe; α=0,818), врста посла (7 ставки; α=0,919), могућност напредовања (4 ставкe; α=0,901), услови радног окружења (4 ставкe; α=0,862) и међуљудски односи (4 ставкe; α=0,820). Може се закључити да конструисана скала омогућава поуздану и валидну процену задовољства послом професионалних војника и погодна је за примену у истраживачке сврхе.

Преузмите цео чланак у ПДФ формату