Садржај Војног дела 4/2023

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Садржај Војног дела 4/2023

  1. Поузданост и факторска ваљаност конструисане скале за процену задовољства послом професионалних војника Војске Србије, Дејан Ж. Николић
  2. Теоријска полазишта у разматрању концепта асиметричног ратовања, Игор И. Баришић, Милинко С. Врачар
  3. Нуклеарна безбедност и нуклеарна сигурност: појмовно одређење, правни аспекти и холистички приступ концептима, Марина Х. Дабетић, Владимир М. Јањић
  4. Значај медијске писмености за припаднике Војске, Небојша П. Кљајић
  5. Основне карактеристике албанске стратешке културе, Вељко Б. Благојевић

Content
  1. Reliability and Factorial Validity of the Constructed Scale for Assessing Job Satisfaction of Professional Soldiers of the Serbian Armed Forces, Dejan Ž. Nikolić
  2. Theoretical Starting Points in Considering the Concept of Asymmetric Warfare, Igor I. Barišić, Milinko S. Vračar
  3. Nuclear Security and Nuclear Safety: Definition, Legal Aspects and Holistic Approach to the Concepts, Marina H. Dabetić, Vladimir M. Janjić
  4. The Importance of Media Literacy for Members of the Military, Nebojša P. Kljajić
  5. Basic Characteristics of Albanian Strategic Culture, Veljko B. Blagojević

Преузмите цео чланак у ПДФ формату