Садржај Војног дела 3/2023

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Садржај Војног дела 3/2023

  1. Инстант рат у теорији умреженог друштва, Срђан Старчевић, Мирјана Миленковић
  2. Компаративна анализа трошкова система одбране Републике Србије и земаља чланица НАТО-а, Милан Михајловић, Јелена Пековић, Иван Вељковић
  3. Савремени изазови безбедности и њихов утицај на раст војне потрошње и буџета за развој и набавку наоружања и војне опреме, Ненад М. Милорадовић
  4. Анализа доследности употребе појмова „урбани простор” и „насељено место” у стратегијско-доктринарним документима Војске Србије од 2010. године, Винко Жнидаршич, Дарко Лукић, Никола Крунић
  5. Друштвени аспекти насиља и улога медија – између осуде и апологије, Милован Суботић, Милош Миленковић
Contents
  1. Instant War in the Theory of Network Society, Srđan Starčević, Mirjana Milenković
  2. The Comparative Analysis of the Defence System Costs of the Republic of Serbia and the NATO Member States, Milan Mihajlović, Jelena Peković, Ivan Veljković
  3. Contemporary Security Challenges and Their Impact on the Increase of the Military Spending and the Budget for the Development and Procurement of Weapons and Military Equipment, Nenad M. Miloradović
  4. The Analysis of the Consistency of the Use of the Terms ”Urban Area” and ”Populated Place” in the Strategic and Doctrinal Documents of the Serbian Armed Forces Since 2010, Vinko Žnidaršič, Darko Lukić, Nikola Krunić
  5. Social Aspects of Violence and the Media Role – between Condemnation and Apology, Milovan Subotić, Miloš Milenković

Преузмите цео чланак у ПДФ формату