Садржај Војног дела 2/2023

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Садржај Војног дела 2/2023

  1. Морална димензија војне униформе, Драган Ж. Станар
  2. Политика неутралности и улагања у систем одбране, Слободан М. Радојевић, Милена Н. Кнежевић, Драган Ј. Бојанић
  3. Терористички напади на средства јавног превоза, Марко З. Петровић
  4. Европски и домаћи правни оквири супротстављања дигиталној димензији родно заснованог насиља, Ирис Бјелица Влајић
  5. Етичко-моралне димензије агресије НАТО на Савезну Републику Југославију, Зоран Р. Пешић
Contents
  1. Moral Dimension of Military Uniform, Dragan Ž. Stanar
  2. The Policy of Neutrality and Investment in the Defence System, Slobodan M. Radojević, Milena N. Knežević, Dragan J. Bojanić
  3. Terrorist Attacks on Public Transport, Marko Z. Petrović
  4. The European and National Legal Frameworks for Combating the Digital Dimension of Gender-based Violence, Iris Bjelica Vlajić
  5. The Ethical and Moral Dimensions of the NATO Aggression against the Federal Republic of Yugoslavia, Zoran R. Pešić
Исправка - Correction

Преузмите цео чланак у ПДФ формату