Садржај Војног дела 5/2022

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Садржај Војног дела 5/2022

 1. Заједничка безбедносна и одбрамбена политика Европске уније и спремност Републике Србије за интеграцију, Ненад Цветковић
 2. Критика универзалности израза меке моћи са станoвишта мале државе, Мирослав Митровић
 3. Управљање системом цивилне одбране Републике Србије – стање и проблеми, Милица Младеновић, Ненад Комазец
 4. Унапређење финансијског управљања и контроле у Министарству одбране Републике Србије, Милан Милуновић, Милена Кнежевић, Никола Ковачевић
 5. Организационе и функционалне разлике у управљању људским ресурсима у Министарству одбране и Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Катарина Томашевић
 6. Теоријска заснованост брендирања Војске Србије, Александар Петровић
 7. Образовање као аспект меке моћи у решавању косовско-метохијског проблема, Ивана Лукнар
Contents
 1. Common Security and Defence Policy of the European Union and Readiness of the Republic of Serbia for Integration, Nenad Cvetković
 2. The Criticism of the Universal Expression of Soft Power from the Point of View of a Small State, Miroslav Mitrović
 3. The Management of the Civil Defence System of the Republic of Serbia – Situation and Problems, Milica Mladenović, Nenad Komazec
 4. The Improvement of the Financial Management and Control in the Ministry of Defence of the Republic of Serbia, Milan Milunović, Milena Knežević, Nikola Kovačević
 5. The Organizational and Functional Differences in Human Resources Management in the Ministry of Defence and the Ministry of Interior of the Republic of Serbia, Katarina Tomašević
 6. The Theoretical Basis of the Branding of the Serbian Armed Forces, Aleksandar Petrović
 7. Education as an Aspect of Soft Power in Solving the Kosovo-Metohija Problem, Ivana Luknar

Преузмите цео чланак у ПДФ формату