Садржај Војног дела 2/2022

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Садржај Војног дела 2/2022

 1. Теоријско-методолошка анализа изазова, ризика и претњи у савременој теорији националне безбедности, Драган Бојанић
 2. Информациона димензија безбедносног окружења – основна обележја, Милан Миљковић, Драган Јевтић, Слободан Стојичевић
 3. Теоријско-методолошки проблеми дефинисањa појма „оружанe побунe” као сложеног облика политичког насиља, Бојан Кузмановић, Срђан Благојевић
 4. Подела Косова и Метохије: реалност или заблуда?, Душан Пророковић
 5. Изазови војних операција у урбаном подручју, Драгиша Јуришић
 6. Издаци и расходи за потребе одбране Републике Србије са посебним освртом на време пандемије COVID-19, Милена Кнежевић
 
Contents
 1. The Theoretical and Methodological Analysis of Challenges, Risks and Threats in Modern Theory of National Security, Dragan Bojanić
 2. The Basic Properties of the Information Dimension of the Security Environment, Milan Miljković, Dragan Jevtić, Slobodan Stojičević
 3. The Theoretical and Methodological Problems of Defining the Concept of “Insurgency” as a Complex Form of Political Violence, Bojan Kuzmanović, Srđan Blagojević
 4. The Partition of Kosovo and Metohija: Reality or Delusion?, Dušan Proroković
 5. The Challenges of Military Operations in Urban Areas, Dragiša Jurišić
 6. The Defence Expenditure and Spending of the Republic of Serbia with Special Reference to the COVID-19 Pandemic Period, Milena Knežević
Ispravka/Correction

Преузмите цео чланак у ПДФ формату