Војни капацитети Европске Уније – тешкоће и перспективе

Преузмите цео чланак у ПДФ формату

Војни капацитети Европске Уније – тешкоће и перспективе

Дејана М. Вукчевић

Ураду се анализирају војни капацитети Европске уније, као значајан елемент кредибилитета заједничке безбедносне и одбрамбене по-литике ЕУ (ЗБОП). Разматра се развој ових капацитета, те основне тешко-ће које прате операционализацију ових капацитета, као и перспективе њи-ховог даљег развоја. Да ли је међувладин приступ у области безбедносне и одбрамбене политике ЕУ препрека развоју војних капацитета ЕУ? У којој мери постоји усклађеност између „војних" надлежности Уније и национал-них специфичности? Циљ рада је да одговори на ова питања.

У првом делу анализира се институционализација безбедносне и одбрамбене политике ЕУ, која подразумева како оснивање посебних политичко-војних структура задужених за процес доношења одлука у оквиру ове политике, тако и усвајање посебних циљева ради развоја војних капацитета ЕУ. У другом делу рада анализирају се основне те-шкоће у операционализацији војних капацитета ЕУ, које се односе на ефикасност процедура одлучивања, недостатак стратешких капаците-та, неусклађеност националних реформи у погледу модернизације војних снага и дуплирање националних програма који се односе на војну опрему. У трећем делу разматрају се перспективе развоја вој-них капацитета еУ у светлу смањења војних буџета држава чланица ЕУ. Закључује се да се постепена еволуција безбедносне и одбрам-бене политике ЕУ може сагледати као подстицај за усаглашавање на-пора држава чланица у области развоја војних капацитета ЕУ.

Кључне речи: војни капацитети ЕУ, заједничка безбедносна и од-брамбена политика ЕУ (ЗБОП), борбене групе, командна структу-ра, стратешки капацитети

Преузмите цео чланак у ПДФ формату